Návštěv :
Celkem : 1259
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 31.08.2020 18:34:31

Administrace

                                                   KNIHOVNÍ  ŘÁD

Místní knihovny v Dolních Věstonicích

 

       V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Dolních Věstonicích a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I.             Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsoben všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

                               Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.     Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)    výpůjční služby

b)    meziknihovní služby

c)     informační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

cb) informace z oblasti veřejné správy

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

 

2.     Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3.     Knihovna poskytuje placené služby: za registraci uživatelů v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.

4.     Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických  a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1.     Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.     Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště.

3.     Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.     Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatel§ na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

5.     Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb.

      o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.     Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.     Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.     Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

                                                   II.        Výpůjční řád

 

Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.     Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

 

1.     Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v č. 5, odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)    kterým by hrozilo nebezpeční nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)    které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)     jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d)    které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní  výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 7

Postupy při půjčování

 

1.     Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.

2.     Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu.

 

 

Čl. 8

                                                      Výpůjční lhůty

                        

1.     Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.     Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1.     Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodo jako při ztrátě dokumentu.

2.     Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.     Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.     Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 12 dokumentů.

3.     Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.     Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.     Jestliže uživatel nevrátní půjčený dokument ve stanovené lhůtě má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

III. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 11

Ztráty a náhrady

 

1.     Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovou nahradit škodu.

2.     O  způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finační náhradu stanovuje knihovna.

3.     Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.     Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 12

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.     Vymáhání nevrácených výpůjček:

- knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů

 

 

Čl. 13

Náhrada všeobecných škod

 

1.   Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

      (podle obč. zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li

      však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého

      stavu“).

2.   Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

      platných předpisů.

 

 

V.  Závěrečná ustanovení.

 

1.     Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.     Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.     Tento Knihovní řád  platí na dobu  neurčitou.

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1.     Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Dolních Věstonicích.

 

 

 

V Dolních Věstonicích dne 02. 01. 2009           

                                    

 

---------------------------                                    ---------------------------

  Jana Machalová v. r.                                         Ing. Jaromír Sasínek v. r.

                    knihovnice                                                  starosta obce

 

 

 

Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Dolních Věstonicích

 

 

 

1.     Roční poplatek činí 40,- Kč pro dospělé, 20,- Kč pro děti a důchodce.

2.     Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že

a)    obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

b)    nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynů knihovny a v hodnotě odpovídající ztraceného nebo zničeného díla, nebo nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla, případně u nákladů na jeho renovaci, pokud knihovna s finanční náhradou souhlasí. Ve všech těchto případech hradí čtenář manipulační poplatek ve výši 20,- Kč za nové knihovnické zpracování materiálu.

 

 

V Dolních Věstonicích dne 02. 01. 2009

 

 

---------------------------                                           ---------------------------

 Jana Machalová v. r.                                              Ing. Jaromír Sasínek v. r.

                     knihovnice                                                         starosta obce

 

 

 

Dodatek ke Knihovnímu řádu Místní knihovny v Dolních Věstonicích

 

 

 

 

 

       Zastupitelstvo obce Dolní Věstonice na svém zasedání dne 4. 6. 2012 usnesením č. 5  

 

 

 

s c h v á l i l o

 

 

 

 

 

v „Ceníku placených služeb a poplatků Místní knihovny v Dolních Věstonicích“

 

 

 

-  zrušení ročního poplatku (40,- Kč za dospělé a 20,- Kč za děti a důchodce) v odst. 1.

 

  

 

Poplatky nebudou vybírány od 1. 7. 2012.

 

 

 

 

 

V Dolních Věstonicích dne 5. 6. 2012

 

 

 

 

 

       …………………………..                                          ……………………………

 

        Ing. Jaromír Sasínek v. r.                                          RNDr. Jan Votava, CSc. v. r.

 

                     starosta                                                                     místostarosta